Menü Bezárás

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a pénzbeli adomány nyújtásával, valamint utalás esetén a közlemény rovat tájékoztatóban foglaltak szerinti kitöltésével Ön, mint Adományozó (a továbbiakban: Adományozó) – ráutaló magatartással – megteszi az ajándékozási szerződés megkötésére irányuló jognyilatkozatát és elfogadja az ajándékozási szerződés általános szerződési feltételeit, melyek az alábbiak.

[FONTOS: amennyiben ötmillió forintot meghaladó értékben szeretne pénzadományt felajánlani, kövesse a lap alján található instrukciókat!]

Az adományokat a Fővárosi Önkormányzat kizárólag az ukrajnai háborús konfliktus elől menekülők humanitárius megsegítése érdekében kifejtett fővárosi intézkedések költségeire fordítja.

A pénzbeli adományozással nyújtott adományt az Adományozó bármilyen ellenszolgáltatás, pénzügyi vagy egyéb követelés nélkül, kifejezetten a fenti célok megvalósítása érdekében, ingyenesen nyújtja a Fővárosi Önkormányzatnak. Az Adományozó kijelenti, hogy az adománnyal kapcsolatban a jövőben sem lép fel semmilyen követeléssel a Fővárosi Önkormányzattal szemben. A Fővárosi Önkormányzat az adomány elfogadása kapcsán semminemű ellenszolgáltatás nyújtására nem köteles.

Az Adományozó kijelenti, hogy nincs olyan ténybeli vagy jogi körülmény, ami a pénzbeli adomány nyújtását kizárná vagy korlátozná, ennek megfelelően szavatolja az adomány igény-, per- és tehermentességét. Az Adományozó kijelenti továbbá, hogy szerződéskötési és ügyletkötési képességében nincs korlátozva.

A Fővárosi Önkormányzat kijelenti, hogy az adományt a tájékoztatóban és a jelen szerződési feltételekben rögzített módon és célra használja fel Budapest Főváros Önkormányzata külön erre irányuló döntése szerint. A döntésről az Adományozónak külön értesítés nem került megküldésre, így az utalást vagy bankkártyás fizetést követően az Adományozónak további teendője nincsen.

Átutalással történt adományozás esetén, ha az átutaláskor szolgáltatott adatok alapján az adományozó személye nem beazonosítható, a beérkezett pénzösszeget vissza kell téríteni arra a fizetési számlára, amelyről azt elutalták.

Átutalással történt adományozás esetén, ha az átutaláskor szolgáltatott adatok alapján az adományozó személye beazonosítható, de az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 91. § (2) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok nem állnak rendelkezésre, a Fővárosi Önkormányzat a szükséges adatok bekérése érdekében megkeresi az adományozót. Ha az adományozó nem adja meg az Itv. 91. § (2) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat, a beérkezett pénzösszeget vissza kell téríteni arra a fizetési számlára, amelyről azt elutalták.

A Fővárosi Önkormányzat rögzíti, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján helyi önkormányzati közfeladatot ellátó szervnek minősül, és mint ilyen, a kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, közérdekű adatnak minősül.

A jogügyletre az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alkalmazandók.

Amennyiben ötmillió forintot meghaladó értékben szeretne pénzadományt felajánlani, kérjük, hogy azt ne az itt megjelölt módokon tegye, hanem vegye fel a kapcsolatot a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgató Irodájával (tel.: +36 1 327-10-27 email: BerenteK@budapest.hu), ahol kollégáink készséggel állnak rendelkezésére az ehhez szükséges írásbeli szerződés előkészítésében.